ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย ประจำเดือนมกราคม 2564

0
370

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม Super Surprise มิตซูบิชิ ผ่อนให้เลย ประจำเดือนมกราคม 2564

จับรางวัลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 

รางวัลประจำเดือนมกราคม 2564

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถมิตซูบิชิคันที่ลูกค้าได้จองและรับรถตามเงื่อนไข มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 8,000,000 บาท

 1. คุณเพ็ญศรี ทองคำ
 2. คุณวาลิกา อ้นพล
 3. คุณสมพร ตระกูลสิริโชค
 4. คุณยุลาวรรณ วิ่งปัญญา
 5. คุณชูศักดิ์ โสสนุย
 6. คุณอภิรักษ์ วิรุฬหุย
 7. คุณอรอนงค์ วรวะลัย
 8. คุณสุภาพร ดำนุ้ย
 9. คุณปภาวดี คำยวง
 10. คุณสมศักดิ์ สุเรณรัมย์
 11. คุณธงชัย มานะ
 12. คุณฉันทนา รักฉาย
 13. คุณอนัญญา วันไชยธนวงศ์
 14. คุณสุครีพ พิมพ์มาตย์
 15. คุณวีรพล ดวงเพ็ชร
 16. คุณวชิราภรณ์ คงสมพจน์
 17. คุณนันทวัฒน์ เต็มธีรพจน์
 18. คุณกาญจนา รัตนูปการ
 19. คุณณัฎฐฺชญา ศรีโพธิ์
 20. คุณอภิชาติ ใจเย็น

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถมิตซูบิชิคันที่ลูกค้าได้จองและรับรถตามเงื่อนไข มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

 1. คุณมะลิวัลย์ เฮ้ากอก
 2. คุณชลนิภา อินชัยวงค์
 3. คุณฐปนารต บุญโพธิ์
 4. คุณอัญรัตน์ ปัตพี
 5. คุณอมรรัตน์ ปรีสมบัติ
 6. คุณวรพัฏธิดา ฟลินท์
 7. คุณทองทรัพย์ อินอนันต์
 8. คุณรัสดา ยิ้มละมัย
 9. คุณกมลทิพย์ วรวงค์
 10. คุณแพ แสนหลวง
 11. คุณสุชาติ นามบุญศรี
 12. คุณอทิตา อภิธนกุลดำรง
 13. คุณจุฑามาศ บัวขาว
 14. คุณวาสนา สอนอาจ
 15. คุณวร กานิล
 16. คุณชุมพล พันธ์สะอาด
 17. คุณบุญญารักษ์ ยะสูงเนิน
 18. คุณสุพิชชา ชัยมินทร์
 19. คุณวิภาวดี โมนะ
 20. คุณณรงค์ วิสุทธิเสน
 21. คุณกัลยาภัสร์ พันธ์เจริญ
 22. คุณสมชาย กันทะดง
 23. คุณสุภาพร ทองทับ
 24. คุณสถาพร มุ่งสิน
 25. คุณน้ำฝน สระบัว
 26. คุณสุรพงษ์ จำปานาค
 27. คุณปัทมพร ดวงมณี
 28. คุณประทวน ครูบาทองหลาง
 29. คุณสุมาลี ทองธรรมชาติ
 30. คุณปินฑิรา วิชา
 31. คุณศุภชัย บุญเชิด
 32. คุณศักดิ์นรินทร์ มุณีแก้ว
 33. คุณวิทยา คำผาง
 34. คุณจรัญ ช่วยชื่น
 35. คุณฉวีวรรณ ชนะทาน
 36. คุณพีรพงษ์ วุฒิพันธุ์
 37. คุณภาพร ใจเสือกุล
 38. คุณศศิวิมล วินทะไชย
 39. คุณนิทัศน์ แซ่โง้ว
 40. คุณธัญลักษณ์ ตัณธิกุล
 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถมิตซูบิชิ
 • หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บัตรกำนัลดังกล่าวใช้สำหรับการชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิคันที่บริษัทจับรางวัลได้เท่านั้น ซึ่งลูกค้าได้จองและรับรถตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนแล้ว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

7. ผลการจัดรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

 

หมายเหตุ(*):

1. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อรถมิตซูบิชิด้วยเงินสด ของรางวัลจะถูกเปลี่ยนเป็นทองคำตามมูลค่าของของรางวัลที่ระบุไว้ (ราคาทองคำ ตามใบเสนอราคาเลขที่ SO2009009 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 จาก บริษัท เล่งหงษ์ จำกัด)

2. บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับชำระค่างวดรถมิตซูบิชิ ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ได้แก่

 • มิตซู ลิสซิ่ง
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

3. หากยอดจัดสินเชื่อรถ ณ วันที่จับฉลากมากกว่ามูลค่าของของรางวัล ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผ่อนชำระส่วนต่างนั้นจนหมดตามสัญญาเช่าซื้อที่ได้ทำร่วมกับสถาบันการเงิน

4. หากยอดจัดสินเชื่อรถ ณ วันที่จับฉลากน้อยกว่ามูลค่าของของรางวัล บริษัทฯ จะมอบทองคำมูลค่าเทียบเท่าส่วนต่างที่เหลือ (ราคาทองคำ ตามใบเสนอราคาเลขที่ SO2009009 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 จาก บริษัท เล่งหงษ์ จำกัด) เพื่อให้มูลค่ารวมเทียบเท่ากับของรางวัลที่ได้รับ