ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนมีนาคม 2564

0
194

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนมีนาคม 2564

จับรางวัลเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณวัชระ โค้วประสิทธิ์

คุณวิยะดา มณีวรรณ์

คุณทวี อุตธาพงษ์

คุณสุวัฒน์ ประภาเงิน

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณสายชล ปานเผื่อน

คุณสายชล ปานเผื่อน

คุณอำพรรณ อินปา

คุณจักรกฤษณ์ เกี๋ยนสืบ

คุณวนิดา ศิริม่วง

คุณกันตินันท์ อักษร

คุณณัฐดนัย วรรณมณี

คุณอรอนงค์ ตุงคบุรี

คุณปภัชญา คิดหมาย

คุณธนาเดช เลาหะประภา

คุณวิพากษ์ วงษ์จ๊ดซี่

คุณชนิกา แก้วมุกดา

คุณเมวิกา แสงเพชร

คุณนันทวัฒน์ วรดล

คุณสมปอง จันทวงค์

คุณชาญชัย วงศ์ท้าว

คุณไพรัตน์ เสรีวัฒน์

คุณพรชัย สุขดี

คุณบพิตร วงษ์ยะลา

คุณสมฤทัย ยมนา

คุณวีระรัตน์ รัตนโกศล

คุณวราภรณ์ ทองเพชร

คุณธนภัทร ขุนจงแก้ว

คุณกัญญาภัค เนิบกระโทก

คุณจักรภพ วงค์รักษ์

คุณชลิดา เกิดภิรมย์

คุณอนุชา หอมสุดชา

คุณประดิษฐ์ พรมบุตร

คุณสุวิทย์ คงมี

คุณวิจิตร รามจันทร์

คุณสมจิตร พิลึก

คุณอุบล พิลึก

คุณจักรพงศ์ บุญครอบ

คุณศิริวรรณ สีแข่นไตร

คุณจำเนียร มากมาย

คุณเสาวลี บุญโท

คุณธนพล สายบัว

คุณเสกสรร สายมงคล

คุณมงคล เกตูมงคลพงษ์

คุณศิริพร เทพวงค์

คุณวิศนี มาสูตร

คุณนริศรา วงคำษา

คุณมะรัสลี โต๊ะน๊ะ

คุณรุสนี เจะอาแว

คุณวยุรี เรืองสุวรรณ

คุณทองคำ วรสาร

คุณธนานุภัทร พรมทองดี

คุณทองสาย รวมจันทึก

คุณพจนา สุกดิษฐ์

คุณศิลา ยากาการ

คุณภักดี จันทร์อุดม

คุณสายตา จันทร์หงษ์

คุณอรสา เอี่ยมสอาด

คุณอาทร โพธิ

คุณวันชัย หาชิต

คุณจุฑามาศ จันทนา

คุณชัยณรงค์ คำโปร่ง

คุณศักดิ์ติชัย ขวัญเมือง

คุณสมศรี อ้นบุตร

คุณเชาวลิต คำวิจิตร

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ