ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนมกราคม 2564

0
323

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนมกราคม 2564

จับรางวัลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณเบญจพร อภิวงค์งาม

คุณนภัสชล นพทีปกังวาล

คุณวิจิตรา ไกลถิ่น

คุณวิจิตรา รักวิชา

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณพีรพล สิมอุด

คุณธนโชติ พยุงรัตน์

คุณชัยรัตน์ บุญพนิตธนากุล

คุณเอกพล ทองเพชร

คุณวีระ ภูเพ่น

คุณธรณ์ธันย์ ภูเพ่น

คุณประยงค์ นบนอบ

คุณนภาพรรณ ประยูรสุข

คุณอิทธิชัย ไพรพนาเวศน์

คุณเกศสุมา ไพรพนาเวศน์

คุณพิพัฒน์ ภู่สุวรรณ

คุณสุภาพร เนตร์ชมภู

คุณกชกร การดี

คุณธัญวลัย แสงประไพ

คุณกันตวนันท์ เลขจิตร

คุณกันตวนันท์ เลขจิตร

คุณพูลเทพ ปรุงเรือน

คุณวิชิต เหตะโยธิน

คุณสิทธิพร ทะแดง

คุณวรินทิพย์ นันทธาตรี

คุณวิชิต อินทร์แปลง

คุณลำใย ภูผาพันธ์

คุณมะลิ เจริญทิม

คุณกัลยา ทัศญาณ

คุณพัฒนา ภิญโญ

คุณศิวกร เทียมสำโรง

คุณนิอาแซ ปุโรง

คุณซำซียะห์ มะดือเระ

คุณจิราพร โสภา

คุณทัศนีย์ พรมกอง

คุณลำดวน แสงสว่าง

คุณลำดวน แสงสว่าง

คุณสุวิดา จิตวิขาม

คุณอรรพราพร สืบวงษ์

คุณชานนท์ พละศักดิ์

คุณชานนท์ พละศักดิ์

คุณสุชาติ เสนาพรหม

คุณราวรรณ เมซเกอร์

คุณสำรวย ภูยอดนิล

คุณสำรวย ภูยอดนิล

คุณณัฐนรี เสนานุช

คุณพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์

คุณลำเพย ขาวจัตตุรัส

คุณพิไลพร ขาวจัตตุรัส

คุณพีรทัศน์ ดวงคำ

คุณอดิศักดิ์ ไสยเรือง

คุณลักขณา หมื่นสาย

คุณโสภณ ปันยอด

คุณสุภาพร ผิวขาว

คุณเพ็ญศรี หลีวิทยานนท์

คุณฐิติพงษ์ อ้นคง

คุณเขมิกา ชานนท์

คุณธัญญามาศ ศศิบุญยรัตน์

คุณซารีฮา เจะเงาะ

คุณวิไลวรรณ ผดุงเจริญ

คุณนฤทธิ์ ใบงาม

คุณธิดา บุญเจริญศักดิ์

คุณอภิเชษฐ ศรีดารา

คุณกมลจรรย์ กล้าหาญ

คุณเศรษฐี ส้มแป้น

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ