ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

0
303

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จับรางวัลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณชัยณรงค์ จีนวงค์

คุณเวียน แสนเงิน

คุณเจนณรงค์ พงค์ตุ้ย

คุณณัฏกิตติ์ ประมูลจะโก

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณคนึง เชียวกชีวิต

คุณทนงศักดิ์ ทองเสน่ห์

คุณผดุงเกียรติ กวีวัจน์

คุณอุทุมพร แสนบุญส่ง

คุณดิฐพงศ์ ชัยพรเลิศ

คุณเบญจวรรณ เขตขาม

คุณกีรวัฒน์ ฤทธิเพชร์

คุณพวงรัตน์ พรหมจินดา

คุณไพฑูรย์ สาลี

คุณรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง

คุณจินดา แหละหวี

คุณอ้อมทิพย์ ตรังคอภิรักษ์

คุณอ่อนอุมา เมืองขำ

คุณอ่อนอุมา เมืองขำ

คุณนพดล ตันโป้ย

คุณนพดล ตันโป้ย

คุณณัฏฐ์นภพร ทองนพคุณ

คุณณัฏฐ์นภพร ทองนพคุณ

คุณพิเศษ ศรีวะรมย์

คุณคำภีร์ วงเตชะ

คุณธีรวุฒิ วรรณขาว

คุณวราภรณ์ เขียวศรีณี

คุณวาสนา กลิ่นจันทร์

คุณวิรังรอง โปชัยคุปต์

คุณภักดี จันทร์อุดม

คุณณัฐสิมา แพงโคตร

คุณพรชัย เพชรเจิรญชัย

คุณอภิวัฒน์ อุดมศรี

คุณบำรุง ปิยะไพร

คุณรัตน์เกล้า เป็นไทย

คุณสุขสวัสดิ์ ชมภูธร

คุณพิมพา ภูกันดาน

คุณโสนิตย์ ชุมทอง

คุณเสาวนีย์ ดำคล้าย

คุณเกริกเกียรติ แก้วประดิษฐ์

คุณอนวัช เปรมศรี

คุณปรีชา สังข์ชาติ

คุณประดิษฐ์ นันทศรี

คุณศิริกัญญา แก้วประทุม

คุณกิตติพงษ์ แซ่เฮ้ง

คุณคมกฤช ไพโรจน์

คุณมรุต โพธิ์สอน

คุณณรงค์ พันธุ์ขาว

คุณอชิรณัฐ ควรเขียว

คุณดวงใจชนก สรรพการ

คุณณัฐวิภาลักษณ์ แดงนุพัฒน์

คุณปราณี กันตจารุพันธ์

คุณศิริลักษณ์ ปิงเมือง

คุณอุษา ตันบุตร

คุณนัฐวรรณ ยะคำ

คุณปิยะนาฎ เห็นทั่ว

คุณดิศักดิ์ วัฒนทองกูล

คุณนงลักษณ์ จินวิเศษ

คุณรัตนาภรณ์ พระเลิดแก้ว

คุณวัชราภรณ์ พรมรินทร์

คุณไพรัช นาคหิรัญ

คุณวนิดาภรณ์ บุญช่วย

คุณสันทา สังข์สุวรรณ

คุณประภัสสร เบ็ญจมาศ

คุณอัญชลี ศิริสวัสดิ์

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ