ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่านแรก ที่ได้รับบัตรเข้างาน Motor Show 2021

0
376

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่านแรก ที่ได้รับบัตรเข้างาน Motor Show 2021

ชื่อ

นามสกุล

คุณวีรภัทร มีสมบูรณ์
คุณสุวิมล แข็งแรง
คุณธฤษวรรณ ทองป้อย
คุณไชยพัฒน์ สุริยาวุฒิธรรม
คุณกฤติเดช ดรันต์ศุภทิน
คุณณัฏฐกิตติ์ แก้วประดับศักดิ์
คุณณิชาภา แซ่เหวียง
คุณปัณณวิชญ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
คุณธนพล โสดาศรี
คุณสิริโชติ ศิริสวัสดิ์
คุณโชคชัย ใจยิ้ม
คุณทวีทักข์ แสงวณิช
คุณธีระศักดิ์ โสธรรมมงคล
คุณกนกพร เคี่ยมทองคำ
คุณวัฒนา จิตติถาวร
คุณสุวรรณี อัศวธีระนันท์
คุณอนุธิดา ชาวนาฝ้าย
คุณธนัชญา มากพงษ์
คุณวิไลวรรณ จันทระ
คุณสมาน ซอหะซัน
คุณชูวิทย์ รักสิทธิธรรม
คุณไพลิน เตชะกฤตธีรนันท์
คุณธานินทร์ บำรุงภักดิ์
คุณSupalerk Jittiwanawan
คุณมนตรี ดาวกระจาย
คุณวีระ วิโรจน์ศิรศักดิ์
คุณมฤคินทร์ จากงูเหลือม
คุณกันตินันท์ กนกสุวรรณกุล
คุณเวธัส อธิลาภ
คุณสุรพงศ์ อู่อุดมยิ่ง
คุณศิริรัตน์ พัดสงค์
คุณสาวิทย์ อำนวยศิริวงศ์
คุณณัฐพงษ์ สิ่วสำแดง
คุณวนิดา ศุภกำเนิด
คุณอาทิตย์ แก้วกล้า
คุณสมควร ชินวณิชกุล
คุณรังสรรค์ ภิรมย์
คุณสุทธิ พิทักษ์ศักดิ์ศรี
คุณวีรภัทร วรธรรมวุฒิ
คุณนนทพัทธ์ คุณสาระ
คุณชาญชัย มูลพฤกษ์
คุณศิริ สุทธิพานิช
คุณชัยชาติ โสภานุรักษ์
คุณถาวร เทพเกษตรกุล
คุณบรรณสรณ์ บัณฑิตก่อปฏิภาณ
คุณยอดรัก ดัชถุยาวัตร
คุณวรเชษฐ์ สิ่วไธสง
คุณปรีชา ตริยถาวรวงศ์
คุณทศพร ศรีเมือง
คุณกมล รัตนแสง
คุณจิรัญญา โภคาพานิช
คุณลอองทราย พูนทองดีวัฒนา
คุณวรุณ แซ่เฮ้ง
คุณพิษณุ เจริญพระ
คุณชนุดม วฤนท์ตุรงค์
คุณนัทธมน คพครุฑ
คุณภุมพล อริยะนนทกร
คุณเกียรติศักดิ์ จันทรา
คุณวิชัย แวววรวิทย์
คุณสมชาย พัฒนวิจิตร
คุณรัชเขต โรจนวิภาต
คุณสมชาย สุวรรณ์
คุณSomjintana Kornkanok
คุณณ​ภัทร​ สาน​สิริ​วัฒน์​
คุณสุชาดา มาลาพงษ์
คุณวิทยา กล่อมแจ่มจิตร์
คุณพงศ์ศักดิ์ พัฒนพันธุ์พงศ์
คุณอารีรัตน์ อนุพันธ์
คุณอณุชา น้อยศรี
คุณพันธ์​ จารุ​สัมพันธ์​กนก​
คุณศราวุธ ภูจอมขำ
คุณอโนชา กวยมี
คุณสุนีย์ นานาพูลสิน
คุณกิตติพงษ์ ศรีทิพากร
คุณปวีร์ เลาหพูนรังษี
คุณชวพัส โตเจริญบดี
คุณวิศณุธ์ รัตนพันธ์
คุณธนวัฒน์ ฉายศิริโชติ
คุณจิรโชติ​ รุจิรจินดาศุภร​
คุณทวีพัฒน์ ภู่ทอง
คุณสุนิษา บุญยนต์
คุณฐิติรัตน์ จิตรังษี
คุณวัฒนา วณิชภักดีเดชา
คุณกิตติศักดิ์ อาชาไกรสร
คุณจิรวุฒิ ชนะฤทธิชัย
คุณกำจัด ทรงศิริรักษ์
คุณฐิติมา อนะธรรมสมบัติ
คุณพงษ์ธร พนาสนธิ์
คุณวิชาติ มานะชัยมงคล
คุณธิษกานต์ นามวงษ์
คุณรุ่งวิมล สิทธิเว
คุณศติสา จันทราวุฒิกร
คุณบัณฑูร สายวิไล
คุณศุภมาส เตียงกูล
คุณสมชาย ธาราสุจริต
คุณณรงค์ศักดิ์ โกวิทวณิชชา
คุณธิติฎา รัตนาภรณ์
คุณสุวีณา โตเจริญบดี
คุณวสินธุ์ กล้ามสันเทียะ
คุณทวิชชัย แจ่มประจักษ์

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2564 ถึง 21 มีนาคม 2564 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลได้ โดยลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากได้รับข้อความเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจาก Mitsubishi Official Line Account ภายในระยะเวลาของกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การร่วมสนุกของท่านโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนและตอบคำถามครบถ้วนทุกข้อ 100 ท่านแรก รับบัตรเข้างาน Motor Show 2021 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4 ใบ โดยบริษัทจะประกาศรายชื่อของผู้โชคดี ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

4. ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เงื่อนไขในการรับรางวัล: ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลตามชื่อ-ที่อยู่ ตามที่ผู้ได้รับรางวัลกรอกข้อมูลให้กับทางบริษัทฯ

6. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน