ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท จาก Online Booking Program

0
809

รายชื่อลูกค้า

คุณ อภิบาล นกนาก

คุณ นัฐรีพร น้ำโมง

คุณ อุไรพร ยามากุจิ

คุณ ชนาภา สมควร

คุณ ฮาสัน ระหัด

คุณ สุพรรษา ทรัพย์ส่งแสง

คุณ เปรมณิการ์ ทิพย์วัลย์

คุณ ทองสุข พิทักษ์

คุณ สุทัศน์ มาชมภู

คุณ นเรศ อิ่มบู่

คุณ สุภัก จิตรีขาน

คุณ ณัฏฐวุฒิ แซ่โง้ว

คุณ ชุติมา เมตตากรุณากุล

คุณ คุณอนุวัฒน์ นากอก

คุณ นีรนุช อารีราชการัณย์

คุณ พรรณี ลำพูน

คุณ ลัดดา เพชรนวล

คุณ วีรพล แก้วมณี

คุณ สุกัญญา หอมทวนลม

คุณ ดลยา บุญคำ

คุณ ปราณี พิมเสน

คุณ ครรชิต จั่นศิริ

คุณ ณภัทร กลิ่นเกษรกุล

คุณ นารีวัลย์ น้อยจันทร์

คุณ ทองสุก สืบกลัด

คุณ เอกณัฐ ล้อมตระกูล

คุณ ปิยวัฒน์ กาศจักร

คุณ วรัตถ์ มากกาญจนกุล

คุณ สิริพร สัพทานนท์

คุณ ชุมพร เจริญธนบดี

เงื่อนไขการรับบัตรเติมน้ำมัน

1. บริษัทจะทำการตรวจสอบและตัดสินรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันดังกล่าวในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ FYI Center

2. บริษัทจะประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ และ Facebook ของบริษัท https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/

3. ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมันจะต้องทำการแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ ผ่านทาง Inbox ของ Official Mitsubishi Motors Thailand Facebook Page : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อลูกค้าที่มีสิทธิได้รับบัตรเติมน้ำมัน ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าในลำดับถัดไป

4. บริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์โดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล

6. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท

10. นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาลำดับรับรถยนต์ของลูกค้าตามวันและเวลาที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้จำหน่ายมิตซูบิชิ