ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมกิจกรรมแจก Gift Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 35,000 บาท ในวันที่ 19 ธ.ค. 63 – 19 ม.ค. 64

0
682

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมกิจกรรมแจก Gift Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 35,000 บาท ในวันที่ 19 ธ.ค. 63 – 19 ม.ค. 64

ผู้โชคดีได้รับ Central Gift Card บัตรของขวัญ มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณพรรณทวี อ่อนตระกูล

 

ผู้โชคดีได้รับ Central Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 30 รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

คุณธงสิทธิ์ สิทธิโนน
คุณชัยยศ เงินเชื้อ
คุณวิไลวรรณ จันทระ
คุณมนตรี จันทร์เรือง
คุณมหาศาล ไทคูน
คุณเกศรินทร์ เนียมขำ
คุณเลิศศักดิ์ ดีบาง
คุณนงค์นุช พันธุ์เลิศ
คุณพนมกร อัศวบวรนันท์
คุณจิรศักดิ์ นิลาด
คุณสุนันท์ สันติวงษ์
คุณอรรถพร มาเต
คุณเจษฎา สุดใจ
คุณริณลดา บุญธรรม
คุณอดุลวิทย์ นนท์นภาพันธ์
คุณพรศุกร์ เลาหสกุล
คุณพิศาล ตั้งตรงมิตร
คุณพยอม ปานันท์
คุณภาวัช ศรีวลี
คุณวศิน สายธารมณี
คุณขนิษฐา จันทะนะ
คุณทัศน์พล ขวัญใจพานิช
คุณชรันดา พรมบุตร
คุณสมชาย เทียนแจ่ม
คุณอมร ป้องกัน
คุณประภาส ศรีรัตนพัฒน์
คุณสุภนิดา อุตยะราช
คุณวิมล จันทร์ตรี
คุณพีรพล กำแหงสกุล
คุณวิศณุ สุขทอง

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลได้ โดยลงทะเบียนพร้อมกับตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น “New Mitsubishi Outlander PHEV สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า สูงสุดกี่วัตต์ และคุณอยากนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าใด เพราะอะไร?” และกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากได้รับข้อความเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจาก Mitsubishi Official Line Account ภายในระยะเวลาของกิจกรรม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การร่วมสนุกของท่านโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนและตอบคำถามครบถ้วน มีสิทธิ์รับ Central Gift Card บัตรของขวัญ มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และมีสิทธิ์รับ Central Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวมทั้งหมด 35,000 บาท โดยบริษัทจะประกาศรายชื่อของผู้โชคดี ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ ในวันที่ 26 มกราคม 2564

4. คณะกรรมการจะพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการตอบคำถาม และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกความคิดเห็นที่โดนใจที่สุดตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะ ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เงื่อนไขในการรับรางวัล
ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, อีเมล และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัล (สำหรับ Central Gift Card บัตรของขวัญ มูลค่า 500 บาท) ผ่านทาง Inbox Facebook ของบริษัท: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

– ผู้ที่ได้รับรางวัล Central Gift Card บัตรของขวัญ มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร FYI Center Tower 2525 อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ และประสงค์ให้ผู้อื่นรับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจให้รับรางวัลแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับรางวัล Central Gift Card บัตรของขวัญ มูลค่า 20,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ณ วันที่รับของรางวัล และรางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเองทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และ/หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป

– ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตร Central Gift Card บัตรของขวัญ มูลค่า 500 บาท บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว

7. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน