ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมกิจกรรมแจก iPhone12 (64GB) ในวันที่ 18 พ.ย. 63 – 18 ธ.ค. 63

0
530

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมกิจกรรมแจก iPhone12 (64GB) ในวันที่ 18 พ.ย. 63 – 18 ธ.ค. 63

 

ผู้โชคดีได้รับ iPhone12 (64GB)

ชื่อ

นามสกุล

คุณอนัศ ศักดิษฐานนท์

 

ผู้โชคดีได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท

ชื่อ

นามสกุล

คุณพีรสวัสดิ์ กวีวรรณเจริญ
คุณสุธาสินี​ แปโค
คุณทนงศักดิ์ ตาบุรี
คุณอคเนศ กุลนิล
คุณเมธาวิน เจตปัญจา
คุณสุนิสา สุขะปัญญา
คุณสุมาลี​ สำลี
คุณสกล พล​บุบ​ผา​
คุณทวีศักดิ์ สอนราช
คุณจตุพร พานิช
คุณมธุรส เสือขำ
คุณกวินท์ จอนดอน
คุณศุภวิทย์​ อู๋​สูงเนิน​
คุณธนกฤต วัฒนอุษา
คุณภาวิต เสือชื้น
คุณสมยศ ป้อมทอง
คุณเรณุวัฒน์ สมเจริญสิน
คุณภัทตมา ปาลอฆง
คุณกนกวรรณ ปัญญะ
คุณณัฐวุฒิ มุ่งสิทธิศักดิ์
คุณสยาม จวงประโคน
คุณวิชญสิทธิ์ ตันยงค์เวช
คุณนุชิต จาปัง
คุณกิตติพล เพ็ชรคง
คุณพงศธร ทิมหอม
คุณนิสัย พนิชการ
คุณอาทิตย์ ชื่นชุมแสง
คุณวิษิษฏ์ ดวงกุลษา
คุณณารีรัตน์ วันทอง
คุณกรรณิกา บาเส็ม

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม*

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลได้ โดยลงทะเบียนพร้อมกับตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น “ถ้าคุณมีโอกาส “ทดลองเป็นเจ้าของ” รถยนต์มิตซูบิชิ เป็นเวลา 1 เดือน คุณจะเลือกรุ่นไหน เพราะอะไร” และกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากได้รับข้อความเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจากช่องทางไลน์ @MitsubishiMotorsTH ภายในระยะเวลาของกิจกรรม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การร่วมสนุกของท่านโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนและตอบคำถามครบถ้วน มีสิทธิ์รับโทรศัพท์ iPhone12 ขนาด 64GB มูลค่า 29,900 บาท จำนวน 1 รางวัล และมีสิทธิ์รับบัตรกำนัล เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวมทั้งหมด 44,900 บาท โดยบริษัทจะประกาศรายชื่อของผู้โชคดี ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

4. คณะกรรมการจะพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการตอบคำถาม และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกความคิดเห็นที่โดนใจที่สุด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เงื่อนไขในการรับรางวัล: ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, อีเมล และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัล (สำหรับ บัตรกำนัล เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท) ผ่านทาง Inbox Facebook ของบริษัท: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

– ผู้ที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์ iPhone 12 ขนาด 64GB มูลค่า 29,900 บาท จะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร FYI Center Tower 2525 อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ และประสงค์ให้ผู้อื่นรับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจให้รับรางวัลแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์ iPhone 12 ขนาด 64GB มูลค่า 29,900 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ณ วันที่รับของรางวัล และรางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเองทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และ/หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป

– ผู้ที่ได้รับรางวัล บัตรกำนัล เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว

7. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน