ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทาง LINE ON AIR วันที่ 24 ธันวาคม

0
648

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทาง LINE ON AIR วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ชื่อ

นามสกุล

คุณทัศนา

ธรรมนิยม

คุณพณณกร

โพธิ์ทอง

คุณวสินธุ์

กลัามสันเทียะ

คุณสมหมาย

ผาเพชร

คุณสุณิสา

ไชยเมืองมูล

คุณภคอร

แพงดี

คุณวัชราภรณ์

บุตรสวรรค์

คุณอุไรรัตน์

สุภาษิต

คุณอนุชา

สุตชา

คุณทัศนนท์

สว่างวงศ์สิน

คุณไพดรินทร์

ดวงเดือน

คุณดุลยเดช

ตั้งทวีวัฒนา

คุณทิพวรรณ

ปานะสูตร

คุณTanaid

Kiatkamjornwong

คุณวิลาวรรณ

วันชูพริ้ง

คุณวัลลภ

ธนาเศรษฐอังกูล

คุณทัศน์พล

ขวัญใจพานิช

คุณกฤษดา

มาลี

คุณจิตรา

กรกชกิตติคุณ

คุณโฉมวลี

ณ เชียงใหม่

คุณถาวร

บุญพาล้ำเลิศ

คุณณิชาพัฒน์

สีเจียมสมคิด

คุณธีรธัช

กิตติศรีบูรณ์กุล

คุณนัจรี

ศรีตะปัญญะ

คุณธารา

คาดบัว

คุณวรชัย

ศิริวิภานันท์

คุณธัญจิรา

เชื้อไทย

คุณมาหาซัน

ตาเฮ

คุณจิตติศักดิ์

ญาณีทีรฆะ

คุณจิรานุวัฒน์

สุพันธมาตย์

คุณวิโรจน์

ผ่องโสภณ

คุณพิสิษฐ์

อัครกิจวรากร

คุณวิเชียร

ศิริพัฒนวราภรณ์

คุณนัทธพงศ์

นิ่มเกียรติขจร

คุณภูทัด

หงบ์เงิน

คุณบุษรา

วัฒนชูสกุล

คุณชาลิต

พรมเล็ก

จ.ส.อ.ปิยชนน์

ยิ่งอินทร์

คุณไพรัช

พรมชาติ

คุณนฤมล

ทองราช

คุณวิรัตน์

สายราช

คุณวสุ

อุปถัมภานนท์

คุณNIPON

POOMVIJITCHAI

คุณปัฐวีย์

ตันตินิยงคกุล

คุณกัญญาภัค

โชติบวรขัย

คุณนายปราชญ์พศุตม์

ศุภนิติสกุล

คุณอรวรรณ

หวังทอง

คุณสุทธิกนก

คงธนชัยกาญจน์

คุณเลิศ

ฐิติจารุไพศาล

คุณกิตติพัฒน์

แดงแสวทอง

 
 

เงื่อนไขกิจกรรม

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม*

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 12.00-20.00 น. โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลได้ โดยลงทะเบียนพร้อมกับตอบคำถามกิจกรรมทายรถรับโชค “New Mitsubishi Outlander PHEV คันไหน เปิดไฟต้นคริสต์มาสได้เร็วที่สุด?” และกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากได้รับข้อความเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจาก Mitsubishi Official Line Account ภายในระยะเวลาของกิจกรรม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การร่วมสนุกของท่านโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนและตอบคำถามครบถ้วน มีสิทธิ์รับบัตร Starbucks รางวัลละ 1 ใบ (มูลค่ารางวัลละ 300 บาท) ทั้งหมดจำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 15,000 บาท โดยบริษัทจะประกาศรายชื่อของผู้โชคดี ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดที่ตอบคำถามถูกต้อง และกรอกข้อมูลครบถ้วน 50 ท่านแรก ตามลำดับ จะได้รับรางวัลบัตร Starbucks รางวัลละ 1 ใบ (มูลค่ารางวัลละ 300 บาท) โดยคณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกและตรวจสอบคำตอบและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ลงทะเบียน และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/

5. ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เงื่อนไขในการรับรางวัล: ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, อีเมล และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัล (สำหรับ บัตร Starbucks) ผ่านทาง Inbox Facebook ของบริษัท: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และ/หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป

บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว

7. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน