ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562

0
750

จับรางวัลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 

รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. คุณเรวัต ศรีเจริญ
2. คุณวุฒิศักดิ์ คล้ายเมืองปัก
3. คุณวรวุฒิ ออดพุ่ม

 

 

รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. คุณธนภร สุขจิตร
2. คุณมรกต ม่วงงาม
3. คุณจิดาภา วรกานนท์
4. คุณอัญชลี โอปลอดแก้ว
5. คุณสายัณ ภู่ก๋ง
6. คุณอำนาจ จำปี
7. คุณทวีศักดิ์ ล้วนกลิ่นหอม
8. คุณปริศนา พิมพ์คำ
9. คุณสุภัชชา มาโนชญ์สกุล
10. คุณณฐพล ฤทธิ์งาม
11. คุณธรรมนูญ ศรีสุดดี
12. คุณศิริพร ผันสูงเนิน
13. คุณนฤพล ขาวดี
14. MR.BRIAN EDWARD JONES
15. คุณประวิตร รูปสูง
16. คุณวันชัย วสุวัต
17. คุณยศวดี ปัดกอง
18. คุณธนพันธ์ พุกภักดี
19. คุณกิตติมา คชรินทร์
20. คุณอโนชา รุ่งโรจน์
21. คุณธิดา พรหมรักษ์
22. คุณสราวุธ ภู่ทนิน
23. คุณเจษฎา ชดพรมราช
24. คุณวราภรณ์ เทพา
25. คุณสุภาวดี บาหยัน
26. คุณบรรพต รัตน์วิจิตร
27. คุณมนตรี สุวลักษณ์
28. คุณธนชาต สงวนมิตร
29. คุณอุษาวดี พัดทอง
30. คุณบัญชา ทองเวโรจน์
31. คุณจารึก ชูราศรี
32. คุณโสรยา ชนะกุล
33. คุณรวิวรรณ จันทร
34. คุณสวาท แสงเขียว
35. คุณประโยชน์ ไชโย
36. คุณไกรวิทย์ เดชะ
37. คุณอรยา เดชมณี
38. คุณวิลัยพร เกวิโก
39. คุณสาธิต งามเสงี่ยม
40. คุณอัณชนาภรณ์ พลรักษา

 

 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ