ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563

0
1111

จับรางวัลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 

รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. คุณสะอาด ภูกัน
2. คุณทองพัด เชื้อวังคำ
3. คุณวรวุฒิ พุทธวงษ์

 

 

รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. คุณชนากานต์ อุตสาหะ
2. คุณรัตนภรณ์ หันจางสิทธิ์
3. คุณธนเดช กังสวัสดิ์
4. คุณอุทัย จันทะกี
5. คุณวรรธฒ์ยศ เพ็ชร์สุวรรณ
6. คุณสุมาลี โพธิ์เตียน
7. คุณสุริยาวุธ ทองงาม
8. คุณทรงชัย แซ่เตียว
9. คุณชุมพร เจริญธนบดี
10. คุณศุภมาส หนูดาษ
11. คุณวัชรภูมิ ดำขำ
12. คุณพูลเทพ ปรุงเรือน
13. คุณวันวิสาข์ หนูสุด
14. คุณมูฮำหมัดอาดี ยาบา
15. คุณเกศรินทร์ มิ่งสมร
16. คุณธานินท์ คตยิ้ม
17. คุณมะลิวัลย์ คำดก
18. คุณบุญมี ยาทองชุน
19. คุณเฉลิมชัย ทนนกลิ่น
20. คุณสายัญ พิมพาเรือ
21. คุณฮุสนีดา จะบือรง
22. คุณจินตนา ศรีหะทัย
23. คุณอภิชัย วิลัยหล้า
24. คุณศิราภรณ์ ทองเพ็ชร
25. คุณสุนทร ทุมโส
26. คุณโชติกา พันธ์สุวอ
27. คุณอุทัย เงินอ้น
28. คุณปิยทัศน์ ใจเย็น
29. คุณปัญจนาท จันทร์เปรม
30. คุณจักรพัน บุบผะศิริ
31. คุณกัลยา พระอัมพร
32. คุณสมมิตต์ ไชยหนู
33. คุณประชารักษ์ สร้อยทอง
34. คุณลัดดาพร เขียงมะดัน
35. คุณวิชัย วิชัยวุฒิคุณ
36. คุณขวัญใจ เยาวะพินท์
37. คุณพุธชงค์ เมืองทะ
38. คุณจักรินทร์ อยู่พะเนียด
39. คุณสุรีย์ มาโญ่
40. คุณสำราญ กลั่งพิมาย

 

 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ