ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

0
878

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 9  กันยายน 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณยศวริศ บุญญวัฒนารัศมิ์

คุณนุกุล รัตนะนราพันธ์

คุณวิลาสิณี สมบัติ

คุณจิรารัตน์ คงประเสริฐยิ่ง

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณสุพรต อิ่มสุวรรณ

คุณณัฐชานันท์ งามมี

คุณชัยธนันท์ จงจิตรศิริวัฒนา

คุณขวัญตา พัฒนกูล

คุณสุทธิเกียรติ เกษมหิรัญโยดม

คุณศุภชัย เจริญเวชธรรม

คุณนคร แก้วตะวัน

คุณสิงหพล เกษรพันธ์

คุณยรรยงค์ แสนคนึง

คุณละเมียด ชินวรโกมล

คุณนพดล วัชรกาญจนาภรณ์

คุณธงชัย อัมพรพระงา

คุณไพจิตร วงศ์คำจันทร์

คุณปิยฉัตร เปรมประสิทธิ์

คุณอมรรัตน์ ปราบไพริน

คุณศรชัย อินทอง

คุณไพรัตน์ หวังกำกลาง

คุณสุริยา แจ๋มหมื่นไวย

คุณคีรีศักดิ์ มาลัยทอง

คุณแสงเพชร นารี

คุณพูนศักดิ์ พูลสวัสดิ์

คุณมุกดา บูรณะเทศะ

คุณอับดุลรอมัง มาหามะ

คุณมัสฟูฟะห์ วาโซ๊ะ

คุณมะแซ ตีปะ

คุณบือราเฮง ตีปะ

คุณอารี สุขแดง

คุณอภิญญา สามเส้ง

คุณจบ แก้วมณี

คุณอรรถวุฒิ พรมขาวทอง

คุณสุพจน์ ทองระอา

คุณสิน โอมพรนุวัฒน์

คุณเกษม เตชะเลิศพนา

คุณเกษม เตชะเลิศพนา

คุณศิริสุข ทาสิงห์คำ

คุณประกาศิต ระวิวรรณ

คุณพิธารัตน์ วัฒนสุขเอกพงศ์

คุณพิธารัตน์ วัฒนสุขเอกพงศ์

คุณสุนิศา มงคลมะไฟ

คุณวันเพ็ญ ไพออน

คุณวิระชัย ผาผง

คุณวิระชัย ผาผง

คุณอำนาจ สุขเจริญ

คุณศรีวงศ์ชัย คงรังสรรค์

คุณธนะพัฒน์ โรจนชัยธนันต์

คุณพรวลัย แซ่ฉั่ว

คุณรัตติยา เจือนาค

คุณขวัญชัย สุทธิโสภณ

คุณอัซมัน มามะ

คุณอัซมัน มามะ

คุณจิราพร ยะรังวงษ์

คุณกุลฟามีย์ สุราตะโก

คุณสมเกียรติ ประจวบวัน

คุณสมเกียรติ ประจวบวัน

คุณธมกร ทองพลับ

คุณอัมพร สีขาว

คุณน้องนุช พิมพ์พันธ์

คุณสิทธิศักดิ์ บุญมงคล

คุณสุพจน์ ไกรนรา

คุณเกสร ศรีสงค์

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ