ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนกันยายน 2563

0
631

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนกันยายน 2563

จับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณวิไลวรรณ คะเรรัมย์

คุณเอกชัย บุญรัตน์

คุณวรรณภรณ์ บริพันธ์

คุณบรรพต สงยัง

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

 ลูกค้าเดิม

 ลูกค้าใหม่

 คุณสุพรต อิ่มสุวรรณ

 คุณชาลินี ขวัญเมือง

 คุณดอกอ้อ ดุลชาติ

 คุณสมชัย ลาทวี

 คุณศศิธร สอนบุญชู

 คุณทัศนีย์ โกรเซนบาเช่

 คุณภัทร สิงหกุล

 คุณสมชาย เปลี่ยนทองดี

 คุณบรรเจิด แก้วเกษ

 คุณณัฐพงษ์ ปาจรียานนท์

 คุณลัดดาวัลย์ ถนอมพล

 คุณลัดดาวัลย์ ถนอมพล

 คุณมานะ วังกรานต์

 คุณจินตนาภรณ์ เรืองรองสุรังค์

 คุณสุขสันต์ ทิตะโคตร

 คุณกัลญาณี ใจเพ็ชร

 คุณมงคล พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

 คุณสมบัติ บุญมาก

 คุณวันวิสาข์ บุญชู

 คุณปรีดา ละเอียด

 คุณกำพร้า หุ่นชื่น

 คุณกานต์ธิดา ยิ้มรอด

 คุณปัญญาพร รุจิวงศาสิน

 คุณน้ำอ้อย แสงผ่องอำไพ

 คุณสุชาติ นิลสุข

 คุณวรัมพร กุยุคำ

 คุณณิชาพล สังข์ลาย

 คุณปราณี โมธรรม

คุณจักรพันธ์ เอี่ยมมาก

 คุณครรชิต ดีสมศักดิ์

 คุณยุวรี เปล่งใส

 คุณณฐพร หอมละเอียด

 คุณนเรศ อ่อนก้านตรง

 คุณวิษณุ เสคต

 คุณนิพนธ์ ชุมนุม

 คุณละมัย สุธรรมวิจิตร

 คุณขวัญเรือน บุญแสน

 คุณนิรุตต์ บุญแสน

 คุณศิริลักษณ์ แสงอาทิตย์

 คุณอำพันธ์ ทัศนพันธ์เพชร

 คุณเจนณรงค์ พงค์ตุ้ย

 คุณจำนงค์ ทองกันทา

 คุณสมพร แย้มแสง

 คุณฉัตรสุดา แย้มแสง

 คุณเสนาะ เม้าวาด

 คุณอนุสร ปัญญา

 คุณเสกสรรค์ ชัยมณี

 คุณศราวุธ อินต๊ะคำ

 คุณสายพิณ ศรีนวล

 คุณฉัตรชัย ปิงบุญทา

 คุณปิยะรัตน์ ใยทอง

 คุณจันราย อนุศิริ

 คุณเฉลิมชัย เม่งช่วย

 คุณจุติมา สีสุกใส

 คุณธนัชพร ชุมภูยศ

 คุณบุญรักษ์ นวลศรี

 คุณนวพร สอนกลาง

 คุณวิชชุตา ขอสินกลาง

 คุณอรอุมา จันทะสาย

 คุณสว่าง จันทะสาย

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ