ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม LET’S GOLD ลุ้นทอง ลุ้นล้าน รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

0
704

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม LET’S GOLD ลุ้นทอง ลุ้นล้าน รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 
 

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ 96.5% มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

คุณก้านหยก พาคำ
บริษัท ศุภชนะชาติ จำกัด
คุณณัสพล พลไชย
คุณวัฒนา งามดี
คุณแก้ว สมบัติ
 
 

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ 96.5% มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

รายชื่อลูกค้า รายชื่อลูกค้า
คุณจิดาภา เจริญปัญญาวุฒิ คุณปฐวี อภิภาสปกรณ์
คุณสุธาสินี แปโค คุณเมืองมล ยูพา
คุณเจียมจิต ไชยถาวร คุณปิยะ เหรียญประยูร
คุณชำนาญ อินทร์หนุน คุณวิศาล กาญจนพัฒนกุล
คุณชยุฒม์ ตั้งกมลสุวรรณ คุณสุมินตรา ชมวิชา
คุณพิพัฒน์ ดิเรกโภค คุณอนงค์ พวงช่อ
คุณศิริศักดิ์ กองกูล คุณรุ้งตะวรรณ ทองล้น
คุณฐปนรรณ์ สุนิพันธ์ บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด
คุณศิริพร คำเกาะ คุณวรพิชชา คำอาจ
คุณจุฑามาศ โยธา คุณนงลักษณ์ ทิพย์อักสร
คุณธีระวัฒน์ กุลไธสง คุณนาฏญา บุญชัยมาตย์
คุณปราณี ภูทองสุข คุณสมาน พลนารายน์
คุณปานหทัย วังทะพันธ์ คุณภาณุมาศ เฮ้าชัยภูมิ
คุณนิสาชล ลาภผล คุณอภิทักษ์ ศรีลาวงษ์
คุณเสงี่ยม หมั่นครบุรี คุณบุษบา สามสี
คุณปราณี ผกาสี บริษัทสยามคานาโมโต้ จำกัด
คุณกฤษฎา นุตาลัย คุณสามารถ นาคแจ้ง
คุณนงเยาว์ อุผำ คุณพรพรรณ กลิ่นประดิษฐ์
คุณดลอาหลี แอหลัง คุณธัญกร หาคำบุตร
คุณณปภัช สังรวมใจ คุณทัศนีย์ นามวงศ์
บริษัท ที.นิว.พรีซิชั่น จำกัด คุณลัดดาวัลย์ ขุนแก้ว
คุณอภิชญา คำทู คุณสายัณห์ กันยายุทธ
คุณกุลธรารัตน์ อัมพรสุรารักษ์ คุณพิษณุ เทพอุดม
บริษัท ตั้มรถยก แอนด์ สไลด์ออน ระยอง จำกัด คุณกิติชัย เเก้วบุดดา
คุณณิติชาดา ศรีเมือง คุณมะฮะดี มามะ
คุณTIMOTHY MICHAEL SHOOK คุณศิวนาถ ประทับทอง
คุณธีระพงษ์ สวนไธสง คุณศศิธร จันทร์ศรี
คุณหิรัญรัตน์ ศันติวิชยะ คุณกิตติ ศิลปชัย
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด คุณภาวิณี แสงแก้ว
คุณศิริลักษณ์ ยอมประโคน คุณปัณพัทธ วิเศษชู
คุณอุทัย หันประดิษฐ์ คุณดำรงค์ ประทุมชัน
คุณชวิศา ทองดอนเหมือน คุณบู่ ลาคำ
คุณรุ่งรดิศ สูญน่วม คุณกฤชณัท ฉัตรปัญญาวุฒิ
คุณวุฒิชัย ยอดสง่า คุณวัชระ นิลเนตร
คุณนพดล อัจฉราวรรณ์ คุณไพรวัน วังแสง
คุณศราวุธ สุดสังเกตุ คุณวิกร ทองยา
คุณชลลดา สุนันทธรรม คุณสฝิอี หมัดยุโส๊ป
คุณนริศรา อรรคสิริสถาวร คุณสุรเดช ไชยชนะ
คุณสมบัติ พิมพะไสย คุณจาระวี ปรือปรัง
คุณนงลักษณ์ เจียวสว่าง คุณประสิทธิ์ โภควัฒน์สกุล
คุณอิสริยาภรณ์ นักตรีพงศ์ คุณละมัย เส็งแดง
คุณสุธาสินี จี๋คีรี คุณทวีพร วิชิตรัมย์
คุณภรทิพย์ เหมะธุลิน คุณอรจิรา วิสุทธิยากร
หจก. โชควุฒินันท์ คุณจักริช ปิตฝ่าย
คุณวัฒนา กองโคกสูง คุณประดิษฐ์ สุขสำราญ
คุณจันดี แสนหลา คุณฐาณัชชา ตั้งเจริญ
คุณจักรพงค์ จู้เถี้ยง บริษัท ซินเล่ยหยาง จำกัด
คุณคมสัน แซ่โฟ้ง คุณปิติพัชณ์ มุมมาลา
คุณศุภารมย์ พรหมบุบผา คุณแสงเพ็ญ แก้วตวงทอง
คุณอรพรรณ เทียนวิบูลย์ คุณเพ็ญพร ขจรไพร
 
 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ FYI Center อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. รางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการ และ Mitsubishi Call Center โทร 0-2079-9500 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง