ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนตุลาคม 2563

0
624

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนตุลาคม 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณพรพรรณ เจียมประเสริฐบุญ

คุณมณีรัตน์ มนเทวิน

คุณสุภาวดี เสนาะกรรณ

คุณวิทยา ตั่นยืนยง

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณถาวร เกษพานิช

คุณสิทธิชัย ลุนเวลา

คุณวิภาวัลย์ ภิบาล

คุณณัฐพล โพธิรัตน์

คุณเอื้องฟ้า จันทร์ล้ำ

คุณอภิชาติ สารเมืองโฮม

คุณสมนึก อินทร์สุนทร

คุณนันทพงศ์ นันทพันธ์

คุณณัฐพงษ์ บรรเจิดกุล

คุณประยุร คุณประสิทธ์

คุณโสฬส เกิดศิริ

คุณอรวรรณ โกมลแก้ว

คุณนภาพร เชาวรัตน์

คุณอรทัย ศิริดล

คุณเบญจมาศ จันทร์โคตร

คุณกาญจนา ศรีบัวรัตน์

คุณพสุ เหลียววนวัฒน์

คุณพสุ เหลียววนวัฒน์

คุณนัฐทินี เชาว์ไว

คุณลูกศร สว่างศรี

คุณอมรนุช อุดมเรืองเกียรติ

คุณณภัทร์ธพล พัฒน์ธนนท์ธัช

คุณสุภาพร มูลสาร

คุณแตงอ่อน จารุเนตร

คุณวราภรณ์ สิทธิวงค์

คุณบัวบาน พิงคะสัน

คุณพัชรี ใหญ่ยอด

คุณสังคมนิยม เพ็งชัย

คุณวงศ์ประเสริฐ ทองดี

คุณธีรภัทร สระทอง

คุณวสันต์ อ่อนสอาด

คุณภูวนัย อ่อนสอาด

คุณเจษฎากร เกิดเจริญพร

คุณอ๊อด รัตนาวิวัฒ

คุณคำจันทร์ สายสุข

คุณธวัชชัย ปวงคำ

คุณศักดา สิงห์ล้ำเลิศ

คุณฤทธิเดช อุตโม

คุณฉัตรชัย อุปทุม

คุณดรุณี ครีบภูบุตร

คุณประยงค์ น้ำหวาน

คุณสุชาติ ตะเคียนเกลี้ยง

คุณธัญชนก สิงหราช

คุณสุธาสินี จี๋คีรี

คุณกชกร กันทะเนตร

คุณพิชญพงศ์ วงศราษฎร์

คุณกรรณิการ์ แก้วจักร์

คุณสุทัศน์ ถ้ำสุธะ

คุณเสริมศักดิ์ ปิยะปานันท์

คุณเสาวรัตน์ สิทธิมาก

คุณชาณรงค์ ยศภิรมย์

คุณสมปอง อินทสาร

คุณเลอศักดิ์ ไชยศรี

คุณปรัชญา แอสะมะเอ็ม

คุณอัครศักดิ์ ดำคง

คุณเอกวิทย์ แซ่เลี้ยว

คุณไกรวัลย์ แอนสาว

คุณรุ่งอรุณ ม่วงเปรม

คุณจเร แสงบุญ

คุณภัทร์นรินทร์ รุ่งระวี

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ