ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทายรถรับโชค “ภายใต้เงานี้คือรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใด” ทาง LINE ON AIR วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

0
938

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทายรถรับโชค “ภายใต้เงานี้คือรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใด” ทาง LINE ON AIR วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ชื่อ

นามสกุล

คุณพงษ์ชนก

สังข์ทอง

คุณณัฐวัชต์

ดวงสุภา

คุณเศรษฐพงศ์

ลาสิทธิ์

คุณศุภกิจ

ธารดำรงค์

คุณเปี่ยมลาภ

ปรีชาวุฒิวงศ์

คุณสุทธิรัตน์

อำภา

คุณเจษฎาภรณ์

มิดำ

คุณพิมพ์ลัดา

ชำนาญค้า

คุณ Sonchai

Malaichan

คุณ sonthata

Keeratayaporn

คุณเจษฎา

พรหมเรือง

คุณชูศักดิ์

ปักเข็ม

คุณปวีร์พล

ปานฐิติเศรษฐ์

คุณณรงค์ชัย

เลาหุไรกุล

คุณนวพรพรหม

ชูวงศ์เจริญกิจ

คุณอภิญญา

หนูแดง

คุณสุมิตร

คริสต์รักษา

คุณบัณฑิต

อรหันต์

คุณสิงหา

อาจจีน

คุณโอฬาริก

ขวัญชัย

คุณสมศักดิ์

ดาราเย็น

คุณพชร

อุ่นทรัพย์

คุณวีรภัทร

มีสมบูรณ์

คุณศุภชัย

ลิ่มพฤกษ์เกษม

คุณธนสาร

เกตุแก้ว

คุณโชคชัย

ใจยิ้ม

คุณจักรกฤต

แตระพรพาณิชย์

คุณเอื้ออังกูร

สงขาว

คุณธีระพันธ์

เลิศเขื่อนขันธ์

คุณธนภัทร

ประดับ

คุณณัฐวดี

อิ่มโอษฐ์สกุล

คุณธนันพัชญ์

เกรียงสินคุณาธร

คุณสมุทร

วงษ์แววจิตร

คุณชัยธนา

มังคละแสน

คุณอัฑฒ์

จายนียโยธิน

คุณธิราช

กำลังดี

คุณมานพ

ณ มงคล

คุณอชิรญาณ์

ยิ้มประเสริฐ

คุณศักดิ์ชาย

พร้อมเพรียง

คุณจักรกฤษณ์

ภู่เกิด

คุณวัรวุธ

สุนเลี้ยง

คุณปัญญา

อธิโรจน์

คุณนิศาชล

สุวรรณชู

คุณวสันต์​

กัลยา​ณ​พงศ์​

คุณสิทธิโชค

ลักขณานุกูล

คุณสมหมาย

ผาเพชร

คุณกิตติ

ชัยกาญจนาศักดิ์

คุณสมโภช

คงสวัสดิ์

คุณPatcharapong

Limwongthong

คุณอุษณี

พืชทองหลาง

คุณพิมพิชัย

สาลางาม

คุณสรวิศ

ลาภเบญจกุล

คุณกฤตพจน์

เพชรหนู

คุณคณพล

อึ้งทรงเกียรติ

คุณพรเทพ

ลาภูตะมะ

คุณศราวุธ

ป้องศรี

คุณโกเมท

สมบูรณ์ศักดิ์

คุณมาริษา

อุทัยศรี

คุณวิชาติ

มานะชัยมงคล

คุณนัดธร

สัตถาผล

คุณพิศิษฏ์

สงวนศักดิ์ชัย

คุณวีรพจน์

ดรรักษา

คุณธนวิชญ์

โยธากุล

คุณเกศรา

สีงาม

คุณฐานิดา

เรี่ยมประเสริฐ

คุณสุทธี

เสรีภาพ

คุณณัฐวุฒิ

ทรงงาม

คุณสุพจน์

สะอิมิ

คุณกิตติ​ภูมิ​

ชัย​พัฒน์​

คุณชรัตน์

พานิกุล

คุณณัฐรุจ

เกียรติ​จรูญ​ศิริ​

คุณศุภรัตน์

วารี

คุณกิตติ์ภวิศ

พันเจริญพงศ์

คุณNIPON

POOMVIJITCHAI

คุณวสันต์

ขำสีนวล

คุณอัศม์เด

ขุนแร่

คุณสมโภชน์

ทองติ่ง

คุณวิบูลย์​

หวนจิตร

คุณปิยะนันท์

ทวีสิน

คุณอัญชลี

อยู่รุ่งเรือง

คุณไพรัตน์

ดิษฐเนตร

คุณสุเมธ

ปานปุย

คุณศักดิ์ดา

จิ๋ววิเศษ

คุณจารึก

โห้เฉื่อย

คุณธีระชัย

แสงเจริญถาวร

คุณสราวุธ

บริบูรณ์

คุณฉกรรจ์

มาตคำมี

คุณกมลรัตน์

รุ่งศรี

คุณสกรรจ์กฤตย์

สังข์ทอง

คุณสมพร

วิสุทธิธรรมกุล

คุณมลชัย

อาศัย

คุณธัญพิสิษฐ์

ไตรถาวร

คุณนภัสถ์

เรขาศิลา

คุณศักดิ์ชัย

มิ่งขวัญโพธิ์ทอง

คุณชัชชัย

พิศจำรูญ

คุณวโรดม

ถาวรธรรมฤทธิ์

คุณพัสกร

ชูช่วย

คุณสัญชัย

กลิ

คุณพงษ์พันธ์

ขันธ์แก้ว

คุณวรพล

วัฒโน

คุณภคินท์

บำรุงวัตร

คุณนพภณ

อยู่เดชาโชติ

คุณกิตติศักดิ์

ดีขำ

คุณกิตติโชค

สาระศาลิน

คุณกฤษฎา

กู้เกียรติ

คุณพีระสัก

อัศวนพคุณ

คุณกิตติศักดิ์

แก้ววรรณา

คุณจิรวัฒน์

องค์เฉลิมเกียรติ

คุณวรรธนะ

ธนงค์

คุณณัฐกรณ์

หิรัญชาติ

คุณกีรติ

เติมตฤษณา

คุณจิรานุวัฒน์

สุพันธมาตย์

คุณยุทพงษ์

พิพัฒพงศ์กุล

คุณณฐพล

พฤกษวิเศษสุข

คุณวินัย

พักตร์อำพน

คุณวินัส

บัวกิ่ง

คุณภราดร

สังขรัตน์

คุณชิติสรรค์

ล้ำพาณิชย์กุล

คุณนันท์นภัส

เบญจกุล

คุณรชฏะ

อินพิรุด

คุณอุดม

แซ่จู

คุณณัฐพร

เพิ่มโสภา

คุณสุธิศาสตร์

เชื้อสาวะถี

คุณนันทกานท์

สังข์แก้ว

คุณพรทิพย์

แฝงสมศรี

คุณธเนศ

เจริญวิทย์

คุณดำรงค์เกียรติ

สมคม

คุณสิรินทร์ชนก

พิทักษ์วาณิชย์

คุณพีระพงษ์

หรี่คม

คุณชัวภาส

โศภารักษ์

คุณภูมินทร์

แจ่มเชื้อ

คุณกิรติพงษ์

ปัญญาเรือง

คุณพงษ์สุวัชร์

ใจคำ

คุณเลิศลักษณ์

ชาระวัน

คุณไพลิน

เตชะกฤตธีรนันท์

คุณวิทยา

พันธุ์​พาณิชย์​

คุณณัทพงศื

แก้วงาม

คุณชาติชาย

เรืองศรี

คุณลุตฟีย์

อับดุลมานิ

คุณวรวี

ปิ่นทอง

คุณสิริเชษฐ์

สัณฐิติเตชนิธิ

คุณเฟื่องยศ

ชินดีสุวรรณ

คุณนุขิต

ฉัตรกมลกุล

คุณเพชรรัตน์

ปานพุ่ม

คุณเจษฎาภรณ์

คำลุน

คุณกันต์

ชมภูนุช

คุณสุวิดา

โพธิ์รัง

คุณเกรียงไกร

รอดไหม

คุณวุฒิชัย

บุญเลิศ

คุณพรณรงค์

น้อยใส

คุณดนุ

สายสุทธิชัย

คุณกิตติยา

ขันธรูจี

คุณพิทักษ์

ชุลีธรรมวงศ์

คุณอมร

อมรรังสิโรจน์

คุณคณิน

หงษ์ใจสี

คุณภัทรวิทย์

อินสมพันธ์

คุณปัญญา

แย้มโอษฐ์

คุณสมคิด

ไวยกา

คุณฉัตรชัย

บุญประสาท

คุณปรีชา

แสนวัฒนา

คุณฉลาด

สุระมานนท์

คุณอนันต์​

นันชนะ

คุณวรรณา

ดอนเตาเหล็ก

คุณธรรมนูญ

เจียรสุวรรณ

คุณTula

Rodsalub

คุณพนิดา

แพงศรีภิรมย์

คุณภานุวัฒน์

หนูนคง

คุณไพศาล

หงษ์​ทอง​

คุณวุฒิ​ชัย​

กุล​โกศล​

คุณชาญชัย

แซ่ลิ้ม

คุณกัลยา

แสนวัฒนา

คุณวชิวุธ

พิวงษ์

คุณเติมพงษ์

ปลั่งพงษ์พันธ์

คุณธนกร

พรหมมี

คุณภัคเดชา

ศิวทรธนิยา

คุณเนติธร

เดชาอรรถนนท์

คุณพิชญะ

อนันตสุรกาจ

คุณปิติพัชร์

สุวรรณเวช

คุณอุดร

สุ่มประดิษฐ

คุณสมบูรณ์

เสนพงษ์

คุณทศพล

เกตุแก้ว

คุณจรัส

ไชยกวินกุล

ว่าที่​รต. ณท​รณ์​

เทียน​มี​

คุณขจรศักดิ์

จตุเพชรไพศาล

คุณธนากร

นิตุธร

คุณหัถยา

โพธิ์เซ่ง

คุณฐิติ

สุริโยรัตนโนภาส

คุณไสว

พิลึก

คุณประชารักษ์

ทิมา

คุณพัฒน์ธนัญญ์

พลรักษ์

คุณสมชัย

นว​พักตร์​พิไล​

คุณนาถปรียา

สิงห์เถื่อน

คุณสุเทพ

ศิวพรเสถียร

คุณกฤษฎา

เลาหวิช

คุณพีรพัฒน์

ภูมิแกดำ

คุณอรอนงค์

พันธ์ศรีมังกร

คุณเกรียงศักดิ์

ปึกขาว

คุณARNAT

RITDEJ

คุณชาญชัย​

ทิพย์​ไกร​ลา​ศ​

คุณพรพิมล

พลศักดิ์

คุณชลกนก

ผลาวงษ์

คุณอนุชา

เลดา

คุณธัญนิสิษฐ์

บุตรภักดีธรรม

คุณธำรงศ์ศักดิ์

หลาบผิด

คุณสมบัติ

ศรีสุพรรณ

คุณมยุรี

หมื่นชนะ

คุณชวลิต

ประวัติบริสุทธิ์

คุณพนิดา

พลอยงาม

คุณวิสิทธิ์พร

ปราบภัย

คุณประทีป

ซื่อตรง

คุณดำรงค์

ฉายาถิรจิตโตวงศ์

คุณสมศักดิ์

ประจำพบ

คุณณัฐวัฒน์

รักยิ้ม

คุณฐานกร

กนกวงศ์พิสิฐ

คุณสมบูรณ์

พรหมกระบิล

คุณวิมล

วิทิตพันธ์

คุณจันทนี

ธรรมสัตย์

คุณณัฐฏาพร

เอียดจะบก

คุณเดชากูล

ลี้หยง

คุณรัตนะชัย

ประเสริฐสุข

คุณกิตติศักดิ์

วงศ์อำมาตย์

คุณเกษม

วรฤทธิชัย

คุณสมชาย

อมรสันต์สุขศรี

คุณอนุวัฒน์

ทูลมณี

คุณสุชิน

จิตร์เหลี่ยม

คุณถิรวิทย์

ยุพา

คุณนายฤกษ์ชัย

ทองคำ

คุณวีระ

นวรัตนากร

คุณบัณฑิต

ชัยศิลบุญ

คุณอนันต์

สนองจิตเจริญ

คุณภคพร

ไทรบุรี

คุณสุปัญญา

บวบทอง

คุณอำนาจ

เพชรคง

คุณสายยนต์

วัชรพนมชัย

คุณไมตรี

จินะ

คุณศรัณย์ภัทร

ฤทัยรัตน์วัฒนา

คุณSuksun

Lamkaew

คุณฐิรวัฒน์

วัฒนสังข์สิทธิ์

คุณวิทยา

ผมน้อย

คุณราชวี

ปุ้มฤทธิ์

คุณกิตติพจน์

บุญล้อม

คุณสันติอาณา

การะนาท

คุณสิทธิชัย

สาลีกงไชย

คุณธมลวรรณ

จันทร์สะอาด

คุณอำนาจ

คุณชื่น

คุณวราพงษ์

นิ่มสุวรรณ

คุณเจริญชัย

เดชสุวรรณ

คุณศราวุธ

คิดไร

คุณเกียรศักดิ์

ฐานะอุดมมงคล

คุณประกาศิต

สำเรียนรัมย์

คุณมนตรี

ฤทธิ์สกุลชัย

คุณสุรศักดิ์

ส่งเสริมวาสนา

คุณนรินทร์

ท้วมมา

คุณภาณุวัฒน์

ฉิมหิรัญ

คุณกฤชณัท

ฉัตรปัญญาวุฒิ

คุณปรีชา

สารินทร์

คุณศรัณยู

ฉ่ำผึ้ง

คุณอาทิตย์

อุทการ

คุณวิโรจน์

รัตนยงค์

คุณไพโรจน์

ชาวเวียง

คุณเมริสา

งามเจริญ

คุณSompoat

Jundee

คุณรังสรรค์

ภิรมย์

คุณวิโรจน์

ชุนรัมย์

คุณอมรรัตน์

อังสุวร

คุณสุชาติ

หุ่นเจริญ

คุณถนิต

เกรียงสันติกุล

คุณพรชัย

โอฬารกิตติกุล

คุณสติพัฒน์

ตั้งนิกร

คุณพิมใจ

อุ่ยกุมกร

คุณสุภาภรณ์

นิยมพลอย

คุณศิวกร

มณีเรืองเดช

คุณต้อม

ทอง​อยู่​

คุณทวานิต

ธุถาวร

คุณศิโรจน์​

ลี​ละ​โรจน์​

คุณฉันท์พิชชา

พูลสมบัติ

คุณคำผา

วงษ์ศา

คุณIAN JASPER

ANDINO REDONDO

คุณนานวาริน

สุขขวัญ

คุณปารเมศ

ศรีจันทร์ขาว

คุณละเมาะ

นายสม

คุณสอาด

ศรีมณฑา

คุณMonrawee

subsandee

คุณประสงค์

ชาตรีชวาลกร

คุณพิษณุ

ทับหล่าย

คุณชัย

ธาราพิศาลสิทธิ์

คุณสุเทพ

แก้วมีชัย​

คุณสุทธิพจน์

อรรถปิยพันธุ์

คุณฉัตรชัย

พรมวิชัย

คุณกิตติชัย

ปิ่นวิเศษ

คุณจิระวี

เบ๊ะกี

คุณธรรมรัตน์

จิตรีขันธ์

คุณอนุเทพ

เครียดธฤมาล

คุณณัฐภัทร

รุจิชัยวรนันท์

คุณธนิก

สาสนกุลวงษ์

คุณสุดารัตน์

แก้วไตรรัตน์​

คุณวิทยา​

ตะกู​ล​รัมย์​

คุณอภิศักดิ์

เรืองสุข

คุณอังกูล

อังกูลวัฒนชัย

กิตติศักดิ์

เงินงอกงาม

คุณสุนทร

นิ่มนวล

 
 

เงื่อนไขกิจกรรม

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม*

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 12.00-20.00 น. โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลได้ โดยลงทะเบียนพร้อมกับตอบคำถามกิจกรรมทายรถรับโชค “ภายใต้เงานี้คือรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใด”และกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากได้รับข้อความเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจาก Mitsubishi Official Line Account ภายในระยะเวลาของกิจกรรม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การร่วมสนุกของท่านโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ลงทะเบียนและตอบคำถามครบถ้วน มีสิทธิ์รับบัตรเข้างาน Motor Expo 2020 จำนวน 300 รางวัล รางวัละ 4 ใบ มูลค่ารวมสูงสุด 120,000 บาท โดยบริษัทจะประกาศรายชื่อของผู้โชคดี ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดที่ตอบคำถามถูกต้อง และกรอกข้อมูลครบถ้วน 300 ท่านแรก ตามลำดับ จะได้รับรางวัลบัตรเข้างาน Motor Expo รางวัลละ 4 ใบ โดยคณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการคัดเลือกและตรวจสอบคำตอบและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ลงทะเบียน และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผ่านช่องทาง Website ของบริษัท: https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/

5. ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

6. เงื่อนไขในการรับรางวัล: ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้, อีเมล และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัล (สำหรับ บัตรเข้างาน Motor Expo) ผ่านทาง Inbox Facebook ของบริษัท: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH/ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มิเช่นนั้น บริษัทจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และ/หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป

– บริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว

7. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน