ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

0
767

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณอารีย์  ยิ่งยนต์

คุณสุชาติ เฉื่อยฉ่ำ

คุณจิดาภา ประสิทธิเวช

คุณพิมพ์ผกา จอมแพงสี

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณอภิวัฒน์ เครือบุญ

คุณหทัยกาญจน์ ไชยาวุฒิ

คุณธราเทพ ธรรศบวรชัย

คุณธีรยุทธ เสือแก้วน้อย

คุณณพวิทย์ สุดสระ

คุณสุรีย์รัตน์ สุดสระ

คุณรำพึง สุวรรณดี

คุณสุชีรา ปล่องกระโทก

คุณศศิภัส เชิดแสง

คุณศศิภัส เชิดแสง

คุณธงชัย หมู่หนองสังข์

คุณจันทร์สาย บุญผาง

คุณวิภาวรรณ ปลื้มจิตร์

คุณนฤมล จันทร์เกื้อ

คุณจันทิมา อัศวทองสุข

คุณวิมล โรจน์กาญจนพร

คุณยศศิริ ภิรมทอง

คุณมานนท์ โส๊ะพันธ์

คุณธีรพงษ์ พละพันธ์

คุณตะวัน พันธวงค์

คุณสรารัตน์ สระเก้า

คุณสมเกียรติ ถีนารมย์

คุณฟาฏิมะฮ์ ดอมอลอ

คุณฟาฏิมะฮ์ ดอมอลอ

คุณไพรัตน์ หวังกำกลาง

คุณสมทรง เชียงขำ

คุณนพวรรณ หนองหงอก

คุณวิทยา พากล้า

คุณประหยัด รอดระวังภัย

คุณประหยัด รอดระวังภัย

คุณสาธินี เปาะโก๊ะ

คุณบราเฮง สะเตงกูแว

คุณสมิทธิ รักซ้อน

คุณอินทุอร โสนชัย

คุณปพิชญา เหมืองจา

คุณบรรเจิด ดวงดาว

คุณจิรัฐติภรณ์ ลายคราม

คุณจิรัฐติภรณ์ ลายคราม

คุณศรีไพร อุ่นแก้ว

คุณศรีไพร อุ่นแก้ว

คุณกมลชนก แก้วพิพัฒน์

คุณอุดม ชนะ

คุณอาคม ศิริชัย

คุณวรรณกานต์ ภูเกตคำ

คุณมยุรี กางกาละ

คุณวิมลรัตน์ วัฒนภูมิ

คุณกมลวรรณ ฉานสูงเนิน

คุณเรืองรอง เพ็ชรบูรณ์

คุณบุญมี ทองชุม

คุณกัลยรัตน์ พินโย

คุณวาทินี จินดาพรรณ

คุณอรุณศรี หนูนวล

คุณอรรถวุฒิ จารุสาธิต

คุณวิไลวรรณ อิ้มอนงค์

คุณบรรเจิด เสนนอก

คุณจิรารักษ์ ช่วยคูณ

คุณทองแดง ปานทอง

คุณศรินรัตน์ พรอนันต์ฤกษ์

คุณกฤษณะ ชอบดี

คุณธวัชชัย พันธ์เพชร

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ

3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ