ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนธันวาคม 2563

0
1176

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนธันวาคม 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณนรินทร์ เลขนาวิน

คุณวีระพล ขุมทรัพย์

คุณสุวรรณ์ ดวงจันทร์

คุณศรีวรรณ ดวงจันทร์

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

คุณเกรียงไกร วงษ์เสนา

คุณปรารถนา กิมฮวย

คุณปิยะพงษ์ อิ่นคำ

คุณกรรณิการ์ ทันโหศักดิ์

คุณสมภาส ภักดีภักดิ์

คุณสมภาส ภักดีภักดิ์

คุณสุพรรณี ดิษฐการ

คุณขวัญชัย ปรุงธัญญะพฤกษ์

คุณธนดล แก่งศิลา

คุณอัมรินทร์ พิมพ์หนู

คุณธนัชพร แซ่ตั๋น

คุณอรวรรณ ประถมวงษ์

คุณพรชัย นาสำแดง

คุณประทุมทอง ละคร

คุณมนตรี ชอขอด

คุณรุ่งนภา แก้วกอง

คุณบำรุง ชัยนฤมล

คุณธนากร สีมา

คุณวชิราภรณ์ ทับทิมทอง

คุณวรพัฏธิดา ฟลินท์

คุณกัมพลศักดิ์ ทับดวง

คุณสุภาวดี คำพลศักดิ์

คุณถกล อ่อนน้อม

คุณสุธาสินี หมุนแทน

คุณเฉลิม ภูดินแดน

คุณเฉลิม ภูดินแดน

คุณเทียม ขาวสะอาด

คุณลำดวน เชื้อกุล

คุณมะยาลี มะอิ

คุณยาหายา เจ๊ะแต

คุณบุญเชิด ยานสกุล

คุณสุทธิพงศ์ เชียงปั๋น

คุณนาฏญา บุญชัยมาตย์

คุณอภิชาต คงประเสริฐ

คุณเชฐฎารักษ์ อุดคำอ้าย

คุณกลอยใจ อุดคำอ้าย

คุณปันนธร อภิธนาคงวุฒิ

คุณปันนธร อภิธนาคงวุฒิ

คุณพัชรินทร์ พิมโสม

คุณอุเทน แซ่เฮง

คุณธนากร บุตรวิเศษศิล

คุณธนากร บุตรวิเศษศิล

คุณเอื้อน นิลแก้ว

คุณอิศรา เพ็งทิพย์นาง

คุณน้ำผึ้ง โสมคล้าย

คุณราชเมธ ชำนาญ

คุณอภิสิทธิ์ ปีนัง

คุณนันทิยา แก้วกอ

คุณสำเริง หมู่ผึ้ง

คุณณภัทร หมู่ผึ้ง

คุณศิริชัย สงขัย

คุณมณเทียน เคนคำภา

คุณสมัย ฉาบพิมาย

คุณสำรวย ชูเชี่ยน

คุณสุกัญญา ดอกบัว

คุณดวงตา ศรีเจริญ

คุณวิไล พึ่งมนัส

คุณกนกกาญจน์ สุภากาญจน์

คุณจุรีรัตน์ สมหวัง

คุณสมเจตน์ ปิ่นอมร

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ