ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนเมษายน 2563

0
1509

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนเมษายน 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 
 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

1. คุณเอี่ยมเท้ง แซ่อึ้ง

คุณรำแพน เมืองพุ่ม

2. คุณอรวรรณ จันทเลิศ

คุณอาดูร กลีบบัว

 
 

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)

ลูกค้าเดิม

ลูกค้าใหม่

1. คุณเอกราช สุวรรณกูล

คุณรณฤทธิ์ สุวรรณกูล

2. คุณวนิดา ชุติพงศ์พิมล

คุณพรรณี ชุติพงศ์พิมล

3. คุณณัฐธิดา เทือกพุดซา

คุณนิรุทธ์ กันแย้ม

4. คุณจรัสพร ศิริธร

คุณจิระโชติ แก้วกระจ่างกุล

5. คุณสุริยะ มุสาเหม

คุณต้อเหลด มุสาเหม

6. คุณแขนภา ปรีดิ์เปรม

คุณธนนันท์ คงมั่น

7. คุณอุเทน ถมทอง

คุณธนาวัฒน์ ทับนิล

8. คุณอารีย์ ปัญญาศิริ

คุณทวีศักดิ์ แจ่มไพบูลย์

9. คุณเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ

คุณปรีชา กองสวัสดิ์

10. คุณดาว ต้นจาน

คุณอวยชัย ต้นจาน

11. คุณสุเทพ ฟองลอย

คุณธัญพิชชา ฟองลอย

12. คุณสุภา กงนะ

คุณณภาพร ฟิสเตอร์

13. คุณอรจิรา กึ่งชัยภูมิ

คุณดรุฬรัตน์ ทันชม

14. คุณนพพล วุฒิมาปกรณ์

คุณน้ำฝน วุฒิมาปกรณ์

15. คุณอมลวรรณ วงศ์ทองจันทร์

คุณทิม นะนันวี

16. คุณนรีรัตน์ ยังเกิด

คุณอรรคพล บุญเกิดหาญภักดี

17. คุณทัศนี ทองดี

คุณพิเชษฐ ทองดี

18. คุณพวงเพชร มีเติมไชย

คุณอุบล สุขเกษม

19. คุณแสวง ลีดอกไม้

คุณคำแสง ลีดอกไม้

20. คุณจักรพันธุ์ มูลคำศรี

คุณพงษ์พินิจ ไชยบัณฑิตย์

21. คุณโชคอนันต์ ขวานทอง

คุณสมัชชา มะระเฮน

22. คุณชาญชัย แก้วสนิท

คุณฉวีวรรณ แก้วสนิท

23. คุณอรสา ราชรักษ์

คุณทักษ์ดนัย ราชรักษ์

24. คุณอุดม คำก๋า

คุณอรรถพล คำก๋า

25. คุณสามารถ คำศรี

คุณจิตรักษ์ บู่น้อย

26. คุณสัมพันธ์ วุฒิศาสตร์

คุณสาวิตรี ดุษฎีวรรักษ์

27. คุณอุสา มาลีพันธุ์

คุณอภิเชษฐ มาลีพันธุ์

28. คุณมยุรี หอมอ่อน

คุณต่อศักดิ์ หอมอ่อน

29. คุณบุญศรี เชื้อทิ

คุณเอกลักษณ์ เชื้อทิ

30. คุณสุภาวดี ทองเรือง

คุณเจริญพร ชุมคต

 

 
 

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ