ประกาศผลผู้โชคดี Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย

0
2730

ประกาศผลผู้โชคดี Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (จับรางวัลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562)

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้ 400,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 

1. วิทยา เสือเสนา
2. จำนงค์ อุดมดัน
3. สมคิด นันตา
4. สุธิตา บัวผัน
5. บี เค อินเตอร์ปริ้รท์
6. จันจิรา เดชฤทธิ์
7. นรินทร์ เรือนถา
8. สุขใจ หนูนุ้ย
9. มูฮามัดมูบารอค หะยีด๊ะ
10. สลิลทิพย์ ฤทธิ์ประเสริฐ

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 

1. นราวุธ เกตุอ่ำ
2. นาตยา โพธิ์สุริยะ
3. ชัชชญา โชคชาลีชาติ
4. พงศกร มาเยอะ
5. จินตนา แมะเฮม
6. พงษกรณ์ ใจใหญ่
7. ปัทมาวดี วังหอม
8. สุกัญญา มาศวรรณา
9. ขจรศักดิ์ วงศ์แข
10. วรรณี เปรียบสม

 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ FYI Center อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ

2.3 หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจัดรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. รางวัลนี้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที้เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 0-2079-9500 ตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ